کسب «جایزه ملی کیفیت ایران» توسط شرکت عالیفرد (سن ایچ)