جزیره شاد سن‌ ایچ، فضایی دلچسب برای یادگیری کودکان