از دوغ فیروزکوه نمیشه گذشت!

یه نوشیدنی اصیل که رگ خواب همه‌ی ایرانی هاست.
اصالت، راز خوشمزگیه دوغ فیروزکوه

دوغ فیروزکوه