طعمی که هرگز فراموش نمی‌شود.

مالت‌ایچ لحظه‌ی آرامش، خوشی بعد از پیروزی و نشستن بعد از هر چالش، برای همراهان خود است!
لحظه‏‌ای برای بازیابی خود و ترسیم دوباره مسیر یا شروع دوباره، فرصتی که به خود می‌‏دهیم تا بتوانیم اندکی با خود خلوت کنیم و از لحظه‌ای که در آن هستیم لذت ببریم بدون دغدغه پیروزی یا شکست.
لحظه‏‌ای پیش از شروع دوباره، لحظه آرامش، دوباره تازه شدن و اندیشیدن

مالت‌ایچ همراهی برای لحظات کوتاهی در میان زندگی پرهیاهوی آن‌هاست.

مالت ایچ