حمایت گروه سن ایچ از نمایشگاه معماری و دکوراسیون داخلی در صنعت غذا