تماس با مادفتر مرکزی


آدرس:
تهران، خیابان خردمند شمالی، خیابان دوازدهم، پلاک۱۵
کد پستی: ۱۵۸۵۸۷۷۸۱۴
تلفن: ۸۹۲۶ ۲۱ (۹۸+)
فکس: ۸۸۸۳۸۵۵۳ ۲۱ (۹۸+)
ایمیل: info@sunich.org
ارتباط با مشتریان: customer@sunich.org


کارخانه فیروزکوه


آدرس:
فیروزکوه، شهرک صنعتی فیروزکوه (امیریه)
کدپستی: ۳۹۸۶۱۱۷۳۱۸
تلفن:۳۲۰۱ - ۸۹۲۶ ۲۱ (۹۸+)
فکس: ۷۶۴۴۰۲۷۳ ۲۱ (۹۸+)
ایمیل: info@sunich.org


کارخانه ساوه


آدرس:
ساوه، شهر صنعتی کاوه، خیابان دوم
کدپستی: ۳۹۱۴۱۷۶۱۹۱
تلفن: ۲۳۴۳۲۸۵ ۸۶۴ (۹۸+)
فکس: ۲۳۴۲۳۴۵ ۸۶۴ (۹۸+)
ایمیل: info@sunich.org


شرکت صادرات


آدرس:
تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه سام، پلاک17، طبقه اول
کدپستی: ۱۵۸۹۷۳۷۴۱۵
تلفن: ۸۸۳۲۲۳۹۰ ۲۱ (۹۸+)
فکس: ۸۸۸۴۱۶۹۸ ۲۱ (۹۸+)
ایمیل: export@sunich.org

فرم تماس