رژیم فستینگ (روزه‌داری) چیست و چگونه باعث کاهش وزن می‌شود؟