طرح بازدید دانش آموزان ازکارخانه

مراکز‌ آموزشی‌ می‌توانند‌ درخواست‌ خود‌ را‌ برای‌ بازدید‌ از‌کارخانه‌ شرکت‌عالیفرد،‌در‌فرم‌ ذیل‌ ثبت‌ کنند.

  • Date Format: MM slash DD slash YYYY