هر نفر فقط یک بار شانس شرکت در قرعه کشی دارد.

هر نفر فقط یک بار شانس شرکت در قرعه کشی دارد.