گریپ‌فروت، پایانی برای کبد چرب: سفری رؤیایی در دنیای سلامتی